งานวางผังโครงการ

การวางผังโครงการ สำคัญคือ ขนาดพื้นที่จริงกับแปลน Lay Out ในแบบก่อสร้าง ต้องมีการตรวจสอบ หากไม่ถูกต้อง ควรมีการประชุมหาข้อสรุป ก่อนดำเนินการวางผัง